Specifični poremećaj učenja

Specifični poremećaj učenja s oštećenjem u matematici-diskalkulija

Osim čitanja i pisanja poremećaj učenja čine teškoće u razumijevanju značenja broja. Djeca mogu broj razumjeti isključivo kroz prebrojavanje prstiju i/ili mjesto na brojevnom pravcu bez razumijevanja odnosa koji čine broj.

 Djeca ne mogu zapamtiti matematičke činjenice što sve utječe na nemogućnost točnog i fluentnog računanja i/ili imaju teškoće s primjenom matematičkih pojmova, činjenica ili postupaka što onemogućava točno matematičko zaključivanje.

Sve ove teškoće se smatraju specifičnima i ne mogu se pripisati intelektualnim onesposobljenostima, općem razvojnom zaostajanju  ili poremećajima vida ili sluha ili neurološkim ili motoričkim poremećajima (DSM-5, Naklada Slap, 2014).

U Logokoru iskusna logopedinja, dr.sc. Ines Galić- Jušić autorica knjige Djeca s teškoćama u učenju (Ostvarenje, 2004) radi s djecom koja imaju oštećenje u matematici i koristi kvalitativne metode za razumijevanje broja kao odnosa prema terapijskom principu dr. Mahesha. Sharme, autora knjige Matematika bez suza (Ostvarenje, 2001).